• Ms. Gina O'Brien          Keep Calm
  2019-20 Schedule:
   
            Period 1 - AP Calculus - C31
            Period 2 - Honors Geometry - C31
            Period 3 - A & B days:  Tutorial
                             C days: Prep
            Period 4 - Calculus - C29
   
            LUNCH (Tutorial C days)
   
            Period 5 -  AP Calculus AB - C31
            Period 6 -  A days:  CEF duty;   B & D days: Prep
            Period 7 -  A days:  Prep
                                   B days: CEF duty
                                   C days: LUNCH 
            Period 8 -  Calculus - C31